Uw privacy

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier aangelegd wordt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Uw privacy zal gewaarborgd worden. Dit betekent onder meer dat:
* er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonlijke en medische gegevens;
* ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeuten heb wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
* Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
* Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur opgesteld kan worden.
Als er vanwege een andere reden gebruik gemaakt dient te worden van uw gegevens, dan zal u eerst geïnformeerd worden en wordt er expliciet om uw toestemming gevraagd.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren.
* Uw naam, adres en woonplaats
* Uw geboortedatum
* Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
* De datum van de behandeling
* Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
* De kosten van de behandeling